ŚLĄSKA GALERIA MALARSTWA "JAN"  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Podstawa prawna:

Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dalej zwanym RODO

informujemy , że :

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji z/s  w Świerklanach,  ul. Strażacka 1 ,  44-266 Świerklany.
  2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacji umowy .
  3. Inspektorem danych osobowych jest : Dominika Pukowiec.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo sprzeciwu, zażądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne , lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
  6.  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą być udostępnione dla realizacji umowy .
  7. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy , niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku , w którym dane zostały podane.
NOWOŚCI


GALERIA MALARSTWA


KONTAKT


Galeria JAN
44-264 Jankowice
ul. Prosta 2
tel. 32 42 10 418
email: elzbietapierchala_galeria@wp.pl
Zapraszamy do Galerii "JAN" !
PONIEDZIAŁEK 12.00 - 18.00
WTOREK 11.00 - 17.00
ŚRODA 9.00 - 15.00
CZWARTEK 11.00 - 17.00
PIĄTEK 11.00 - 17.00
     Wykonanie tworzenie stron, pozycjonowanie